علت نامگذارى این نوع سمعک ها بخاطر جاگذارى قطعات سمعک داخل دسته عینک مى باشد. مورد استفاده سمعک عینکى در بیماران با کاهش شنوایى انتقالى، آمیخته و در کاهش شنوایى همراه عفونت هاى مکرر گوش مى باشد. البته امروزه سمعک هاى استخوانى بیشتر مورد استفاده مى باشد. بیماران با کاهش شنوایى در حد ملایم تا شدید کاندید این سمعک هستند بیمارانى که از عینک هم استفاده می کنند از این مدل سمعک استقبال مى کنند.