X

اگر شما در انتهای روز بیشتر از حد معمول خسته می شوید ولی از نظر سلامت مشکل خاصی ندارید حتما شنوایی خود را بررسی کنید.ممکن است در اثر کم شنوایی دچار “خستگی شنوایی ” شده باشید. خستگی شنوایی اختلالیست که به علت افزایش تلاش فرد برای شنیدن و فهم گفتار به دلیل وجود کم شنوایی درمان نشده می تواند رخ دهد.

شنوایی عملکرد مغزی است:

مغز نقش مهمی درتوانایی شنیدن ، درک گفتار و صحبت کردن بازی می کند. سلول های حساسه شنوایی در گوش داخلی مسئول ترجمه صدای وارد شده به مجرای گوش و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی هستند.این سیگنال الکتریکی از طریق عصب شنوایی به مغز منتقل می شود . هر سلول حساسه مسئول ترجمه یک زیر و بمی خاص ( فرکانس) خاص است. وقتی این سلول ها از بین رفته یا آسیب می بینند سیستم شنوایی توانایی ترجمه آن فرکانس خاص را از دست می دهد و کار مغز را برای پردازش اطلاعات ورودی با مشکل مواجه می کند. وقتی شنوایی طبیعی است قسمت های مختلف مغز با سیستم شنوایی برای تفسیر صدا و تولید گفتار همکاری می کنند. در صورت وجود کم شنوایی مغز می بایست برای پردازش اطلاعات بیشتر تلاش کند که این باغث ایجاد خستگی ذهنی می شود.